ชื่อ - นามสกุล :นายสมัน เนื่องนอง
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาฯหมุ่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาฯหมุ่ที่2