ชื่อ - นามสกุล :นายชาลี กระมล
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาฯหมุ่ที่9
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาฯหมุ่ที่9