ชื่อ - นามสกุล :นายจันทร์ ผิวบาง
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกปงค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :บริหารงาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการฯ