ชื่อ - นามสกุล :นายบุญมี คมศรี
ตำแหน่ง :ประธานสภาฯ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายนิติบัญัติ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภา