ชื่อ - นามสกุล :นายชูพง วงเจริญ
ตำแหน่ง :รองประธานสภาฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภาฯ