ชื่อ - นามสกุล :นายยัด โคสัย
ตำแหน่ง :เลขานุการสภาฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการสภาฯ